Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Kult Božieho milosrdenstva:

Kristus učí Faustínu modlitbu, ktorá je mu zvlášť milou. Prisľubuje veľa milostí, odpustenie a návrat pokorným hriešnikom, vznášajúcim k Nemu slová : " Ó, Krv a Voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytriskla pre nás z Ježišovho Srdca - dôverujem v Teba "
Božský Spasiteľ vysvetľuje, ako treba namaľovať Jeho obraz. Podľa pokynov sestry Faustíny v roku 1934 umelec, Eugen Kazimirowský, to uskutočnil vo Vilniuse, kde sa obraz stále nachádza.
V kaplnke Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Krakove - Lagiewnikách od roku 1943 je milosťami známi obraz Milosrdného Ježiša, ktorý namaľoval umelec Adolf Hyla, vykonaný ako vótum - poďakovanie za záchranu v období vojny.
Obraz bol namaľovaný na základe opisu zjavenia sestry Faustíny, ako aj reprodukcie diela E. Kazimirowského. V súčasnosti je známi na celom svete. Pán Ježiš ustavične zdôrazňuje, že Jeho Milosrdenstvo prevyšuje všetko : " Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu" ( Den.300 )

Deň, v ktorom verní majú sláviť sviatok Milosrdnej Lásky, ukazuje sestre Faustíne v slovách : " Sviatok Milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil na prvú nedeľu po Veľkej noci" ( Den.699 ) Dožaduje sa toho veľakrát.
Kristus tiež túži, aby Ho uctievali prostredníctvom špeciálne zostavených litánií a novény. Tiež odporúča modliť sa často Korunku k Božiemu Milosrdenstvu ( predovšetkým pri umierajúcich ), na ktorú kladie veľký dôraz, a ktorej elementy sám určuje. Milosrdný Spasiteľ venuje Korunke 14 zjavení. Odporúča sa ju modliť na obyčajnom ruženci, učiac Faustínu, aby sa modlila " za svet slovami vnútorne počutými ". Zaznamenala ich v Denníčku : " Večný Otče, obetujem Ti ..." ( Den.474-475 )

Ježiš Kristus tiež nástojil :" Modli sa neustále túto korunku, ktorú som ťa naučil. Ktokoľvek sa ju bude modliť, dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo. Kňazi ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Hoci by bol hriešnik najzatvrdilejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva " ( Den.687 ). " Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku " ( Den.848 )." Ňou vyprosíš všetko, ak to, o čo prosíš, bude v zhode s mojou vôľou " ( Den.1731 ).

Milosrdný Spasiteľ chce, aby každý deň, a zvlášť každý piatok, o 15.00 hod. v Apeli Golgoty, nazývaným tiež Hodina Milosrdenstva, prostredníctvom horlivej modlitby a sústredenia sa bola rozjímaná Jeho smrť na kríži, velebiac Boha, prosiac o milosrdenstvo a potrebné milosti. Povzbudzuje k tomu slovami :" Vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho .... Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu - milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou " ( Den.1572 ).

Z poznámok v Denníčku vyplýva, že dňa 22.2.1931 sestra Faustína, ktorá v tedy bývala v rehoľnom dome v Plocku, dostala prvé zjavenie ( spolu ich bolo 80 ), Pán Ježiš v nich vyzval, aby medzi ľuďmi bola šírená úcta k Božiemu Milosrdenstvu : " Som Kráľom milosrdenstva " ( Den.88 )." Hovor svetu o mojom milosrdenstve, o mojej láske " ( Den.1074 ). "Prebývam vo svätostánku, a ako Kráľ milosrdenstva túžim duše obdarovávať milosťami, ale nechcú ich prijať " ( Den.367 ). Iné zapísané slová : " Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva " ( Den.83 ).

Božský Učiteľ dôrazne ukazuje cestu konania, hovoriac veľmi rozhodne : " Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš preukazovať trojakým spôsobom : po prvé - skutkom, po druhé - slovom, po tretie - modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne....musí byť aj skutok, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna " ( Den.742 ).

Ak niekto nemá hmotné prostriedky, tiež môže vykonávať skutky milosrdenstva. Vysvetľuje to Kristus Pán slovami : " Ale oveľa väčšiu zásluhu má duchovné milosrdenstvo, na ktoré netreba mať ani dovolenie, ani sýpky, je dostupné každej duši. Ak duša nekoná milosrdenstvo akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo v súdny deň " ( Den.1317 ).

Autor článku Edmund Boniewicz SAC zomrel 7.5.2006.
Ako kňaz Spoločnosti katolíckeho apoštolátu bol veľkým ctiteľom Božieho Milosrdenstva.
Dlhé roky pôsobil v pútnickom kostole pallotínov zasvätenom Božiemu Milosrdenstvu v Čenstochovej.Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap