Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Dejiny úcty k Eucharistii:

Od najskorších dní kresťanstva eucharistický chlieb a víno boli uctievané ako skutočné Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista . Aby sme sa o tom presvedčili, stačí sa prizrieť freskám sa stenách katakomb v Ríme, vzniknutých medzi 1. a 3. storočím nášho letopočtu. Nájdeme tam veľa symbolov znázorňujúcich Najsvätejšiu Eucharistiu. Najčastejším symbolom je kôš plný chleba a rýb, zobrazujúci zázrak rozmnoženia chleba Ježišom Kristom, nejako predpovedajúci tajomstvo nakŕmenia duší ľudským Telom a Krvou. V katakombách Kaliksta sa nachádza maľba stvárňujúca veľkú rybu vedľa koša s bochníkmi chleba, prednú časť uzatvára štvorcový otvor, v ktorom je vidieť sklenenú nádobu s červeným vínom. V katakombách sv. Priscily archeológovia odkryli rezby bochníkov chleba ( veľkosti päste ), v hornej časti zo zárezom znaku kríža, znakom spásy. Pripomína nám to Ježišove slová v Evanjeliu :
„ Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta “ ( Jn 6, 51 ). Viera katolícka, silná a nemenná, od Poslednej večere na Zelený štvrtok až dodnes vyznáva, že Eucharistia je večnou sviatosťou, a Hostia v bohostánku zostáva živým a skutočným Telom a Krvou Ježiša Krista aj po skončení svätej omše. Pripomeňme si mučeníctvo sv. Tarzícia, ktorý niesol Eucharistiu kresťanom čakajúcim na smrť : radšej si vybral mučenícku smrť z rúk prenasledovateľov, „ ako vydať Pánovo Telo tej zberbe zúrivých psov “. Počas storočí Najsvätejšia Eucharistia získavala vzrastajúcu úctu a zvelebovanie, okrášlenú peknými cirkevnými obradmi. Eucharistické slávnosti odzrkadľujú vieru v slová Ježiša Krista odovzdané apoštolmi a neomylne predkladané Učiteľským úradom Cirkvi – že Eucharistia je skutočným Telom a Krvou Spasiteľa sveta.

Pozdvihnutie Hostie počas svätej omše

Ako vyplýva z historických záznamov, pozdvihnutie hostie vo chvíli premenenia počas svätej omše vo forme, akú dnes prežívame, siaha do začiatkov 13. storočia. Nazvané bolo vtedy „ liturgickým úkonom veľkého rozmeru “. Jednako historické liturgické dokumenty, v tom Apoštolské konštitúcie poukazujú, že úkon pozdvihovania Najsvätejšej Sviatosti hneď pred svätým prijímaním, mal za cieľ ukázať veriacim premenenú Hostiu. Praktizovanie pozdvihnutia Pánovho Tela hneď po konsekrácii bolo prijaté ako obrana pred bludnými teóriami, ktoré učili, že premenenie chleba na Pánovo Telo nenastupuje bezprostredne po konsekrácii, ale v okamihu, keď boli konsekrované chlieb a víno. Aby sa odmietla táto bludná náuka a potvrdila pravda, že sa chlieb premieňa na Pánovo Telo po kňazových slovách „ Toto je Moje Telo “, hostia sa pozdvihuje na adoráciu veriacim pred premenením vína. Veľmi rýchlo sa pochopilo, akým chvályhodným skutkom je úctivé pozeranie na pozdvihnuté Kristovo Telo a rôznymi spôsobmi sa skúšalo zabezpečiť lepšiu viditeľnosť Hostie v kostole. V kostoloch v španielsku vešali čierne plátno za oltár a často miništrant držal v rukách fakle za plecami kňaza. Posluhujúci pri oltári mali surovo prikázané dbať o to, aby dym z kadidla nezacláňal vo viditeľnosti na Hostiu. Historici spozorovali, že počas stredoveku veriaci pokladali adoráciu pozdvihnutej Hostie za podstatu prežívania svätej omše, takže keď Hostiu nebolo vidieť, veriaci zostávali na nasledujúcu omšu. V synodálnych štatútoch Eudesa de Sully, biskupa biskupa Paríža, nachádzame prvé historické dokumenty na tému pozdvihovania ( okolo roku 1200 ). Prikázal, aby sa tento úkon konal ako odpoveď na spomínané bludné teórie niektorých teológov. Pápež Gregor X. ( 1271 – 1276 ) prikázal voviesť pozdvihovanie do liturgie svätej omše v celej Cirkvi. Úkon pozdvihovania je spomínaný tiež v Ordo Romanus XIV ( 1311 ), pápežskom rituáli pápeža Klementa V. V našom storočí, 18. mája 1907, pápež sv. Pius X. udelil odpustky tým veriacim, ktorí pozrú na pozdvihnutú Hostiu s úctou, vierou a láskou, modliac sa slovami „ Pán môj a Boh môj “.

—J.C.Cruz : Eucharistické zázrakyWebmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap