Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Eucharistia - dar Božieho milosrdenstva:

Táto zem je plná Božích darov. V lete si to najviac uvedomujeme, keď takmer všetci ľudia idú do prírody zbierať mnohotvárne Božie dary. Jedni idú za prácou – zbierať úrodu, iní za slnkom a dobrým vzduchom, oddychovať a zbierať telesné a duševné sily. Všade, kde sa len pozrieme, kde sa prejdeme, všade nás obklopuje záplava Božích darov. Uprostred tohto mora darov prírody, medzi ktorými sa pohybujeme a ktoré zbierame, aby sa nám dobre žilo, často zabúdame na najväčší dar z neba, ktorý nám pre šťastie daroval milosrdný nebeský Otec. To je Ježiš Kristus. Tento úžasný a nevýslovný Boží dar máme teraz na zemi. Je uložený, ukrytý, sprítomnený, v Oltárnej sviatosti. Práve preto, že Eucharistia je živý Ježiš Kristus, je najväčším darom neba na tejto zemi. Slávenie Eucharistie nás má na tento veľký dar upozorniť. Chce nám ho zdôrazniť, aby sme naň nezabudli, aby sme okolo neho nechodili bez povšimnutia a zároveň nám ho ponúka a sprístupňuje.
Dobre robíme, keď usilovne vyhľadávame, zhromažďujeme a s mierou využívame a vychutnávame všetky Božie dary, ktoré nám pripravila Božia láska v prírode, či je to sušenie sena, vozenie dreva, či dolovanie uhlia, alebo zbieranie hrozna na slnku, alebo čerstvého a zdravého vzduchu v prírode. Veď to všetko potrebujeme, preto nám to Boh požehnal.

Robili by sme však veľkú chybu, keby sme okolo najväčšieho daru neba na zemi – Oltárnej sviatosti, chodili bez povšimnutia . Keď zbierame malé a nepatrné dary a ich zhromažďujeme, napr. steblá trávy, či zrnká obilia a pod., o čo viac máme zbierať, hľadať a odnášať si prijímaním tento velikánsky Boží dar, ktorý nám najviac slúži ku šťastiu. S tamtými darmi, ak ich je dostatok, sa máme dobre, ale s týmto darom, ak sme ho objavili a ho stále užívame, sa budeme mať výborne, a nielen teraz, ale večne. Nech nás každé nové slávenie Eucharistie teda vždy nanovo upriami na tento dar neba. Nech nám otvorí oči, aby sme videli, čo, či koho, vo Sviatosti oltárnej máme. A nech nám vzbudí záujem i chuť tento tento najväčší dar neba na zemi si chcieť natrvalo privlastniť, aby nám ani jeden deň nechýbal.

Eucharistia nie je obyčajným darom z neba, ale pochádza z Božieho milosrdenstva, zo súcitnej lásky nebeského Otca k svojim deťom. Vysvetľuje nám to aj predobraz Najsvätejšej Eucharistie, ktorý nachádzame v evanjeliovom príbehu zázračného rozmnoženia chleba na púšti. Evanjelista svätý Matúš opísal túto udalosť rozmnoženia chleba na púšti a nezabudol zdôrazniť motív, ktorý Krista viedol k vykonaniu tohto zázračného skutku. Bola to milosrdná láska k zástupom a súcit s ich hladom a biedou : Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo." Ale Ježiš im povedal: "Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!" Oni mu vraveli: "Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby." On povedal: "Prineste mi ich sem!" Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí. ( Mt 14,13-21 ) Ako tam na púšti apoštoli, tak v Cirkvi biskupi a kňazi sú rozdávateľmi Božích darov. Nie svoje, ale Kristove dávajú.

Zázrak milosrdnej lásky rozmnoženia chleba na púšti, ktorý sa v plnej skutočnosti deje pri lámaní eucharistického chleba pri každej svätej omši, nám dáva ešte jedno veľké poučenie. Hovorí, že všetci sa máme zapojiť do diela Božieho milosrdenstva na tejto zemi, do rozdávania Božích darov, ktorým prvotným darcom je milosrdný nebeský Otec.Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap