HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Aké miesto má naša práca ?

Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás.
7 Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne,
8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.
9 Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali.
10 Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje.
16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
17 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste; takto píšem.
18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.

2. list Solúnčanom 3, 6-10. 16-18

Solúnčania každý deň očakávali Ježišov návrat. Niektorí sa dokonca domnievali, že "deň Pána" je už-už tu. Táto domnienka, možno podporovaná listom neprávom pripisovaným svätému Pavlovi (2 Sol 2, 2), viedla niektorých Solúnčanov k presvedčeniu, že sa už nemusia namáhať. Zaháľali teda a využívali štedrosť iných. Pavol prísne odsúdil takúto ľahostajnosť a definitívne vyhlásil: "Kto nechce pracovať, nech ani neje" (3, 10).

Pavol bol neoblomný, pokiaľ išlo o nevyhnutnosť pracovať, ale nezostal len pri povzbudzovaní Solúnčanov k usilovnosti. Áno, ľahostajnosť podkopávala spoločenstvo, ale čo je závažnejšie, podkopávala základnú pravdu: všetci sme boli stvorení na Boží obraz a podobu (Gn 1, 26-27). Boh hneď potom, čo vdýchol prvému človeku život, dal mu prácu: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju!" (1, 28). Pracovať znamená ako Božie dieťa prevziať Bohom danú povinnosť a ctiť si "Stvoriteľove dary a schopnosti, ktoré človek dostal" (KKC, 2427).

Je správne a zdravé usilovne pracovať. Keď poslúchame Boží príkaz skrze prácu vládnuť nad zemou, uplatňujeme a zdokonaľujeme "schopnosti, ktoré sú vpísané do našej prirodzenosti" Bohom, ktorý nás stvoril (KKC, 2428). A predsa naša práca nie je len čírou povinnosťou, ale aj výsadou. Každý z nás bol povolaný šíriť Božie kráľovstvo prácou, ktorú vykonávame - či už to znamená starať sa o zostarnutých príbuzných, meniť plienky, upratovať kancelárie či variť obed.

Nech vykonávame akúkoľvek úlohu, môžeme uplatňovať svoje schopnosti a vnášať do sveta Kristovo svetlo. Keď naša práca slúži spoločnému dobru, môže byť pokračovaním Božieho diela a zároveň prispením k jeho večným zámerom. Pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike pripomína: "Nech kresťan, ktorý pozorne počúva slovo živého Boha a spája prácu s modlitbou, vie, aké miesto má jeho práca nielen v pozemskom pokroku, ale aj vo vzraste Božieho kráľovstva, do ktorého sme všetci povolaní silou Ducha Svätého a slovom evanjelia" (Laborem exercens, čl. 27).

 


"Duchu Svätý, daj mi dnes moc vnášať Krista do sveta prostredníctvom svojho príkladu a práce, ktorú urobím."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap