HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Jeho a naše cesty

V tom čase, hovorí Pán, budem Bohom všetkým rodom Izraela a oni budú mojím ľudom.
2 Toto hovorí Pán: Na pustatine našiel milosť národ, ušetrený mečom, do svojho odpočinku išiel Izrael."
3 Zďaleka sa mu zjavil Pán: "Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.
4 Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa, panna, Izrael; ešte sa ozdobíš bubnami, vykročíš do tanca natešených.
5 Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie: čo sadzači zasadia, aj užijú.
6 Lebo príde deň, keď budú kričať strážnici na vrchoch Efraima: "Hor' sa, poďme na Sion k Pánovi, svojmu Bohu!"
7 Lebo toto hovorí Pán: Jasajte pre Jakuba v radosti a plesajte nad hlavou národov! Rozhlasujte, oslavujte a hovorte: "Pán vyslobodil svoj ľud, zvyšky Izraela."

Jeremiáš 31, 1-7

Našiel milosť na púšti ľud, ktorý meču unikol (Jer 31, 2).

Boh nás znova a znova upozorňuje, že jeho cesty nie sú našimi cestami - v skutočnosti sú jeho cesty možno presným opakom toho, čo by sme si vybrali my. Boh túži, aby sme spoznali, že nás i celé svoje stvorenstvo miluje bezpodmienečnou láskou. Túži nám zjaviť, že jeho láska je nekonečná, nemenná a verná. Je tým jediným uholným kameňom, na ktorom môžeme postaviť svoj život. Nijaký iný základ nebude schopný obstáť v skúške času či všetkých búrkach temnoty vo svete, aj keby sa zdal veľmi pevný.
Boh musí niekedy použiť "meč", čo nás napraví, a tak nás naučiť spoliehať sa na jeho lásku (Jer 31, 2). Tento meč má zlomiť našu pýchu a zachrániť nás od postojov a zvykov, ktoré nás od Boha vzďaľujú. Ako Izraeliti za čias proroka Jeremiáša aj my musíme spoznať, že hriech má následky a že ich musíme znášať - nie preto, aby sme sa cítili vinní, ale aby sme sa obrátili k Bohu.
Božie usmerňovanie je niekedy aj bolestivé, ale neustále musíme mať na zreteli, že nás nechce zraniť, ale vždy len uzdravovať a darovať nám život. Bez občasnej hrozby "meča" by sme vlastne ani neboli otvorení na milosť, ktorou nás chce Boh zahrnúť. Obraz tanca a veselosti, ktorý použil Jeremiáš (Jer 31, 4), nie je zveličený. Skutočne vyjadruje, ako Boh po nás túži. Boh nás chce naplniť až po okraj, ba ešte viac. Chce nás vidieť radostných a slobodných. Preto nám chce odňať naše bremená, aby sme sa s ním mohli radovať zo spásy, ktorú pre nás získal.

Písmo nám hovorí, aby sme Pánovu výchovu nebrali na ľahkú váhu, "lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna" (Hebr 12, 5-6). Hriech nedovoľuje Bohu konať v našom živote a zabraňuje nám prežiť radosť, ktorou nás Boh túži zahrnúť. Spolupracujme teda s Bohom - aj keď to znamená prijať meč - aby nás mohol voviesť do svojej radosti.

 


"Pane, viem, že dnes konáš v mojom živote. Pritiahni ma bližšie k sebe. Očisť ma a daj mi svoju radosť."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap