HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Kto seje štedro...

Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
7 Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
8 A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,
9 ako je napísané:
"Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky."
10 Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

list Korinťanom 9, 6-10

Veselého darcu Boh miluje (2 Kor 9, 7).

Svätému Vavrincovi, diakonovi rímskej cirkvi, bola zverená dvojaká zodpovednosť: starostlivosť o chudobných a dohliadanie na majetok Cirkvi. Počas vlny prenasledovania kresťanov v roku 258 rímsky prefekt Kornélius nariadil, aby Vavrinec odovzdal cirkevný majetok cisárovi.
V určený deň Vavrinec s hrdosťou predstavil Kornéliovi veľký zástup vdov, sirôt, spolu so slepými a chromými - každý z nich žil z milodarov kresťanov. "Toto je poklad Cirkvi," povedal. Rozzúrený prefekt dal Vavrinca priviazať k hranici a pomaly upáliť. Týmto však Kornélius Cirkev nezastrašil, ako dúfal. Vavrincovo mučeníctvo povzbudilo mnohých ďalších, aby prijali Ježiša a preukazovali štedrú kresťanskú dobročinnosť.
Svätý Pavol nám pripomína, že Boha v štedrosti neprekonáme. "A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok" (2 Kor 9, 8). Pravá láska nič nevypočítava, ale slobodne rozdáva. Keď rozdáva Boh, dáva hojnosť svojej večnej lásky, nesmiernej milosti a nekonečného milosrdenstva.

Svätý Augustín raz povedal, že Boh nám neprestajne dáva dobré veci, ale naše ruky sú preplnené, a teda neschopné ich prijať. Naše srdce je často v zajatí toho, o čo sa staráme. Lipneme na tom a Božej milosti prenechávame málo priestoru. Štedrý duch nás nielenže oslobodzuje dávať bez výhrad; umožňuje nám prijímať toho, ktorý môže uspokojiť najhlbšie túžby nášho srdca. Keď zadarmo a štedro rozdávame chudobným, mrzákom či núdznym, napodobňujeme Ježiša, ktorý nás miloval a dal za našu spásu svoj vlastný život. Svätý Augustín tiež povedal: "Láska má ruky, aby pomáhali druhým. Má nohy, aby sa ponáhľali k chudobným a núdznym. Má oči, aby videli biedu a núdzu. Má uši, aby počuli vzdychanie a zármutok iných." Prosme teda Pána, aby sme boli vnímavejší na tieto potreby, aby sa z nás stali veselí darcovia; takí, aký je on.

 


"Pane, nech tvoja láska povzbudí mužov a ženy na celom svete, aby štedro rozdávali chudobným a núdznym. Naplň ma, Pane, svojou štedrosťou."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap