HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Sľúbený pokoj

V tom roku, na začiatku panovania júdskeho kráľa Sedekiáša - v piatom mesiaci štvrtého roku - mi Hananiáš, syn Azurov, prorok z Gabaonu, povedal v Pánovom dome v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu toto:
2 "Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Zlámem jarmo babylonského kráľa.
3 Ešte dva roky a vrátim na toto miesto všetky nádoby Pánovho domu, ktoré babylonský kráľ Nabuchodonozor vzal z tohto miesta a odniesol do Babylonu.
4 A júdskeho kráľa Jechoniáša, syna Joakimovho, a všetkých júdskych zajatcov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto - hovorí Pán - pretože zlámem jarmo babylonského kráľa."
5 Prorok Jeremiáš odpovedal prorokovi Hananiášovi v prítomnosti kňazov a v prítomnosti všetkého ľudu, ktorý stál v Pánovom dome.
6 Prorok Jeremiáš povedal: "Amen! Nech tak urobí Pán! Nech Pán uskutoční tvoje slová, ktoré si prorokoval, že prinavráti nádoby Pánovho domu a všetkých zajatcov z Babylonu na toto miesto.
7 Ale počuj slová, ktoré ti ja poviem do uší a do uší všetkého ľudu.
8 Proroci, ktorí boli odpradávna predo mnou a pred tebou, predpovedali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor.
9 Ak prorok predpovedá pokoj, až keď sa splní prorocké slovo, pozná sa, že toho proroka naozaj poslal Pán."
10 Vtedy prorok Hananiáš sňal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a polámal ho.
11 A Hananiáš povedal v prítomnosti všetkého ľudu: "Toto hovorí Pán: Takto zlámem jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora ešte do dvoch rokov zo šije všetkých národov." - Nato prorok Jeremiáš išiel svojou cestou.
12 Keď už prorok Hananiáš zlámal jarmo zo šije proroka Jeremiáša, prehovoril Pán k Jeremiášovi takto:
13 "Choď a povedz Hananiášovi toto: Takto hovorí Pán: Drevené jarmo si zlámal, nuž urobím miesto neho jarmo železné.
14 Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Železné jarmo položím na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi. Budú mu teda slúžiť; dal som mu ešte aj poľnú zver."
15 A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi: "Počujže, Hananiáš! Neposlal ťa Pán, ty si falošnou nádejou zavádzal tento ľud.
16 Preto toto hovorí Pán: Pošlem ťa zo zeme preč, tohto roku zomrieš, pretože si hlásal vzburu proti Pánovi."
17 A prorok Hananiáš zomrel v tom roku, v siedmom mesiaci.

Jeremiáš 26, 11-16. 24

Vieš si spomenúť, v koľkých situáciách ťa nedostatok pokánia obral o pokoj? Možno pocit viny, že si zranil priateľa. Či nedoriešená hádka s manželom, manželkou. A teraz si pomysli, ako sa cítiš po spovedi alebo potom, čo si priateľa poprosil o odpustenie. Nemáš pocit, akoby ti zo srdca spadol mlynský kameň? A predstav si, aké by to bolo, keby sa celý národ odvrátil od hriechu a nespravodlivosti. Vieš si predstaviť tú silu a nádej, čo by sa uvoľnili?
Takéto posolstvo ohlasoval prorok Jeremiáš celý svoj život. Mnohí v Jeruzaleme pokladali Pánovu lásku a priazeň za samozrejmosť. Pritom v krajine vzrastali nepokoje a jej moc slabla. Keď falošný prorok Hananiáš vyhlásil, že babylonská hrozba už pominula a že o dva roky príde sloboda, Jeremiáš spoznal, že jeho slová sú falošné. Ako by mohol Jeruzalem získať pokoj bez pokánia? Ako by si ľud mohol myslieť, že si môže robiť, čo chce, a nebude sa musieť za svoje činy zodpovedať?

 


Tak ako za čias proroka Jeremiáša aj dnes počúvame falošných prorokov, ktorí nám hovoria, že cesta k pokoju vedie cez zníženie duchovnej a morálnej úrovne.


Vyhlasujú, že môžeme robiť, čokoľvek sa nám zapáči, ak tým nezraníme niekoho iného. Alebo hovoria, že sa môžeme sami rozhodnúť, čo je správne a čo nie, na základe dohody či odhlasovania väčšiny. Veď kto potrebuje zastarané, kultúrne obmedzené predstavy o Bohu?

A predsa vzrastá nepokoj. Sľúbený pokoj nám stále uniká. Ako jednotlivci, aj ako národ nájdeme pokoj len vtedy, ak sa budeme kajať a rozhodneme sa pre život v spravodlivosti, láske a milosrdenstve. Začnime od seba! Vo vedomí, že každý z nás môže byť zdrojom Kristovho svetla v temnejúcom svete, rozhodnime sa aj my stať sa svedkami moci pokánia.


"Pane, modlíme sa za pokoj pre náš svet. Urob z nás vyslancov zmierenia, ktorí sú dôkazom pokoja, čo pramení v pokání. Pane, daj, aby sa tvoja Cirkev stala nástrojom pokoja."


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap