HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap | Fórum

Za koho pokladajú ľudia Syna človeka

Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?"
14 Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov."
15 "A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich.
16 Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."
17 Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.
18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."
20 Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.
21 Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.
22 Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: "Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!"
23 On sa obrátil a povedal Petrovi: "Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"

Matúš 16, 13-23

Akú prenáramnú radosť musel Peter pocítiť, keď Ježiš potvrdil jeho vyhlásenie, že je Mesiáš. Peter nielenže zotrvával v Božej prítomnosti, ale dostal aj milosť zjavenia, kto Ježiš je! Ocitol sa tvárou v tvár s dlho očakávaným Mesiášom - Bohom vyvoleného národa! Peter určite cítil to požehnanie, ktoré presahovalo aj tie najodvážnejšie sny.

Aj my môžeme tak isto pocítiť Božiu lásku a rovnako dostať osobné, vnútorné zjavenie o Ježišovi. Boh nám rád zjavuje seba i svoje plány. Zjavenie je vlastne charakteristickým znakom Cirkvi, ktorú Ježiš buduje na zemi (Mt 16, 17-18). Je "skalou", základom, na ktorom je celá Cirkev postavená. A tento základ je každému k dispozícii. Je to výsada a zodpovednosť, ktorú nesie každý z nás: zotrvávať blízko pri Bohu a očakávať jeho zjavenie.
Keby nám Boh osobne nezjavil svoje zámery, stali by sme sa len funkcionármi, čo idú za inými ľuďmi, a nie za Pánom. Vzdialili by sme sa od Ježiša, spoliehali by sme sa na to, čo o ňom povedia iní ľudia a nespoznali by sme jeho pravdu hlboko vo svojom srdci. Avšak náš milujúci Otec chce mať s nami oveľa užší vzťah!

Petrova reakcia na Ježišove slová o ukrižovaní poukazuje na to, čo sa môže stať, keď dopustíme, že nás Božie zjavenie zasiahne len v jednej oblasti, pričom neprehĺbi naše chápanie. Peter v domnienke, že už všetko vie, začal Ježišovi pripomínať, čo to znamená byť Mesiášom - a dostal za to poriadne napomenutie. V každom z nás je zmes svetla aj tmy, ale čím viac zotrvávame v pokore pred Bohom a rozjímame nad jeho slovom, tým plnšie chápeme Ježišovo povolanie - a tak isto aj svoje.

 


Bez ohľadu na to, ako ďaleko sme na ceste s Pánom, vždy máme čo objaviť na jeho láske k nám a jeho na pláne s naším životom. Nech je dnešok dňom, keď nás obdarí novým chápaním.

"Pane, nech vo mne a cezo mňa ešte jasnejšie žiari tvoje svetlo. Otvor mi srdce, aby som ťa dnes nanovo uvidel a počul! Pretože ty si hoden každej chvály a moje srdce bude navždy spievať o tvojej sláve!"


Google
WWW boziemilosrdenstvo.sk


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap