Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Svätá Mechtilda.Žila v 13. storočí v Nemecku a bola to reholníčka, mystička

Modlitba sv.Mechtildy za zosnulých:
Prekvapujúce tajomstvo duše v očistci

Otče náš, ktorý si na nebesiach, pokorne Ťa prosíme. Večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré si prijal ako tvoje stvorenia, ak Ťa nemilovali, ale Ťa odohnali a nevážili si Ťa. Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkam ako obetu všetku lásku a dobrotu Tvojho milovaného Syna nášho Pána Ježiša Krista.

Posväť sa meno Tvoje. Pokorne Ťa prosím, večný Otče, dobrotivý a milosrdný : odpusť dušiam, ktoré neoslavovali Tvoje sväté meno a ktoré ho často vyslovovali nehodne a ľahkomyselne. Na znak obety zmierenia a pokánia Ti obetujem všetky príhovory, ktorými Tvoj milovaný Syn, náš Pán Ježiš Kristus, oslávil Tvoje sväté meno na tejto zemi.

Príď kráľovstvo Tvoje.Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, ktoré po Tebe netúžili horúcou láskou a hlbokou túžbou po Tvojom kráľovstve, za ich početné hriechy Ti obetujem naliehavé  Životopis sv.Faustíny
  Životopisné údaje
  Obraz Mil. Ježiša
  Hodina Milosrdenstva
  Denník sv.Faustíny
  Apoštolské hnutie
  Fotogaléria
  Ján Pavol II

želania Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý chce, aby bol celý svet prijatý do Tvojho svätého kráľovstva.

Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi. Pokorne ťa prosíme, večný Otče dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo sa nepodriadili zbožne Tvojej svätej vôli, ale často sledovali iba svoju vlastnú vôľu. Na znak obety zmierenia a kajúcnosti Ti ponúkame Božské Srdce Ježišovo a jeho veľkú poslušnosť.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam zomrelých, že neprijímali s dokonalou túžbou a láskou Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a často sa stali jej celkom nehodnými a mnohé ju zriedka prijímali. Na znak uzmierenia a pokánia obetujem Ti za tieto ich hriechy Najsvätejšiu Sviatosť a pobožnosť Tvojho Syna, tiež jeho najvrúcnejšiu lásku, pre ktorú nám tento svoj drahý poklad zanechal.

Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam ich viny, keď nemilovali svojich nepriateľov a nechceli im odpustiť. Na znak uzmierenia a pokánia za ich mnohé hriechy Ti obetujeme všetky sväté slová Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na kríži povedal : "Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia."

Neuveď nás do pokušenia. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam, čo neodporovali pokušeniam, ale podľahli pokušeniam Zlého a zničili sa. Na znak uzmierenia a pokánia Ti ponúkame poslušnosť, ťežké práce a všetko trpké utrpenie a smrť tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Ale zbav nás Zlého. Pokorne Ťa prosíme, večný Otče, dobrotivý a milosrdný, odpusť dušiam a priveď ich s Ježišom Kristom do Tvojho kráľovstva slávy, ktorým si ty sám. Amen.Modlitba.
Bože môj a Otče, Láska moja, moje nekonečné Milosrdenstvo, Ty vieš, že nikdy nedokážem pochopiť nekonečné milosrdenstvo a nekonečnú lásku, s akou si ma stvoril podobným Tebe, udeľujúc mi dar slobodnej vôle, aby k môjmu konaniu bola neustále priviazaná istá zásluha, aby som skrze skutky čoraz viac zdokonaľoval moju dušu, ktorá je Tvojím živým obrazom, a aby som sa tak stal podobným Tebe vo večnej sláve. Nikdy tiež nedokážem pochopiť moju nevďačnosť a nehodnosť vyplývajúcu z toho, že som nečerpal z Tvojej nekonečnej lásky a z Tvojho nekonečného milosrdenstva, ale naopak, stále som ich zneužíval. A predsa pre Tvoje nekonečné Milosrdenstvo, pre nekonečné zásluhy Ježiša Krista, pre zásluhy a na orodovanie Najsvätejšej Panny Márie, všetkých anjelov a svätých, živím silnú dôveru a považujem za isté, že mi dopraješ dokonalú skrúšenosť za moje hriechy a dar stálej pamäte na Tvoju nekonečnú lásku a Tvoje nekonečné milosrdenstvo, ako aj čerpanie z nich podľa Tvojej vôle.Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap