Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Páter Pio

BOŽIA VÔĽA

TPridŕžajme sa Božej vôle. Ona nech je našou hviezdou, ktorou sa riadime počas tejto plavby. Takto určite zakotvíme v správnom prístave.

Z LISTU NEZNÁMEMU, 5. NOVEMBER 1917

Fiat! Musíme opustiť život a všetko, čo máme, prenechať riadeniu Božej prozreteľnosti. Je to tak preto, aby sme nežili a nepatrili sebe ale tomu, ktorý chcel, aby sme boli jeho, a preto nás urobil úplne svojimi takým nádherným spôsobom.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 12. FEBRUÁR 1917

Modlime sa a úpenlivo prosme Boha, aby sme porozumeli jeho vôli. Dbajme, aby naša vôľa netúžila po ničom inom, len po jeho vôli.
Neverte, že za iných okolností by ste mu lepšie slúžili. Človek mu slúži len vtedy dobre, keď mu slúži tak, ako si to on praje.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, II. NOVEMBER 1916

Horúca túžba dosiahnuť večný pokoj je dobrá a svätá. Treba ju však tlmiť totálnym odovzdaním sa do Božej vôle. Plniť Božiu vôľu na zemi je viac ako sa radovať v nebi.

RADY

Usilujte sa nacvičovať si poslušnosť a podriadenosť Božej vôli nielen v mimoriadnych prípadoch, ale aj v drobných udalostiach všedného dňa. Robte tak s radosťou a pokojom a to nielen ráno, ale aj počas dňa a večer. A ak by ste v niečom zlyhali, oľutujte to, dajte si nové predsavzatie, vzmužte sa a kráčajte ďalej.

Z LISTU NEZNÁMEMU, 27. JANUÁR 1918

Nedopustite, aby sa vás zmocnilo znechutenie, ak nevidíte vždy ovocie vašich námah. Ježiš vidí, odmieňa a čaká od nás dobrú vôľu, nie dobrý úspech, lebo on nezávisí od ľudskej námahy ani práce.

Z LISTU ERMINII GARGANIOVEJ, 16. FEBRUÁR 1921

Stále viac ste nešťastná, že vaša vôľa sa nezapája na vašej podriadenosti Božiemu plánu. Ste presvedčená o pravdivosti tohto tvrdenia? (...) Škoda, že keď vyslovujete svoj súhlas s Božou vôľou, chcete to cítiť aj v srdci, dokonca s istou dávkou sladkej príchute. Ale či som vám nepovedal, že stav očisťovania, ktorý na vás Pán dopustil, spočíva práve v tom, že zbavuje človeka toho nádherného pocitu, ktorý okusuje v službe Bohu? Všimnite si Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade prijímal Božiu vôľu a koľko ho to stálo, keď sa až krvou potil! Urobte aj vy podobne, keď sa vám veci daria, ale aj vtedy, keď sú proti vám. Nedajte sa znechutiť a netrápte sa tým, ako to urobíte. Vieme, že naša prirodzenosť sa v ťažkostiach kríža desí. Nemôžeme však povedať, že človek sa nepodrobuje Božej vôli, keď vidíme, ako ju napriek mnohým protitlakom plní. (...) Ak sa vaša vôľa nebúri, môžete si byť istá, že sa mlčky alebo výslovne podriadila tej Božej, a teda takýmto spôsobom vyjadrila svoj súhlas s ňou.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 30. JANUÁR 1915

Nikdy nič nepodnikajte, ani tú najnepatrnejšiu a najbezvýznamnejšiu vec bez toho, aby ste ju najprv nepredniesli Bohu.

ARCHÍV PÁTRA PIA

Bohu slúžime len vtedy, ak mu slúžime podľa jeho vôle.

ARCHÍV PÁTRA PIA

Páter Pio

Za každou udalosťou nášho života viďme vždy nesmiernu múdrosť Božej prozreteľnosti. Milujme ju a buďme pripravení vždy a vo všetkom prispôsobiť svoju vôľu Božej vôli. Týmto oslávime Nebeského Otca a všetko nám poslúži pre večný život.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 23. FEBRUÁR 1915

Boh, ktorý nás zahrnul toľkými dobrami, sa uspokojí s takým bezvýznamným darom, akým je naša vôľa. Ponúknime mu ju spolu s naším božským Majstrom v najvznešenejšej modlitbe Otče nás: Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Darujme svoju vôľu s tou istou pohnútkou, s akou náš božský Majster ponúkol tú svoju za nás svojmu Otcovi. Odovzdajme mu ju v úplnom sebadarovaní a robme tak aj vo svojom každodennom živote. Nedávajme ako niektoré deti, ktoré keď venujú nejaký hodnotný dar, vzápätí alebo o chvíľu to ľutujú, rozplačú sa a pýtajú si ho naspäť. Takto by náš dar vyznel ako výsmech.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 23. FEBRUÁR 1915

Čo ešte si môžeme priať okrem Božej vôle? Po čom inom môže túžiť duša, ktorá je zameraná na Boha? Čo iné môžete chcieť, ak nie to, aby sa na vás plnil Boží plán? Tak sa vzmužte a kráčajte ďalej po ceste božskej lásky s neochvejnou istotou, že čím tesnejšie sa vaša vôľa spojí a podriadi Božej vôli, tým viac sa priblížite k dokonalosti.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 24. JÚN 1915

Aj vy sa musíte učiť lepšie poznávať a milovať Božiu vôľu vo všetkých udalostiach života. Častokrát si opakujte úchvatné slová nášho najdrahšieho učiteľa: Fiat voluntas Dei sicut in coelo et in terra. Áno, v každej životnej situácii majte toto nádherné zvolanie v srdci i na perách. Vyslovujte ho v čase trápenia; opakujte si ho v čase pokušení i skúšok, ktoré na vás Ježiš zošle. Znovu a znovu si ho pripomínajte, keď sa vám zdá, že ste ponorená do oceánu lásky k Ježišovi; toto zvolanie bude vašou kotvou i spásou.

Z LISTU ANNITE RODOTEOVEJ, 6. FEBRUÁR 1915

Nesmiete kritizovať Pánovo konanie, ale naopak, musíte sa mu pokorne podriadiť. Dajte úplnú slobodu dielu milosti vo vás a zapamätajte si: nikdy sa nesmiete nechať znechutiť žiadnou negatívnou udalosťou, ktorá sa vám prihodí. Vedzte, že by ste tým bránili pôsobeniu Ducha Svätého. Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 26. AUGUST 1916 Ak je to možné, nemilujte Božiu vôľu iba vtedy, keď sa zhoduje s vašou, skôr milujte svoju vôľu vtedy a preto, že sa zhoduje s Božou vôľou.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 19. FEBRUÁR 1918

Musíte dovoliť (...) svojmu božskému Ženíchovi, aby pôsobil vo vás a viedol vás po chodníkoch, ktoré on sám vyberie.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 14. JÚL 1914

Kde niet poslušnosti, tam niet ani čnosti; kde niet čnosti, tam niet dobra; kde niet dobra, tam niet lásky; kde niet lásky, tam niet Boha a kde niet Boha, tam niet raja.

DUCHOVNÉ POVZBUDENIAWebmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap