Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Páter Pio

BOŽIE MILOSRDENSTVO

Nikto z ľudí si nič nezaslúži. Je to najláskavejší Pán, ktorý nám vo svojej nekonečnej dobrote všetko dáva, lebo všetko odpúšťa.

RADY A POVZBUDENIA PÁTRA PIA

Žiaden človek Boha dostatočne nemiluje. Ale ak robí všetko, čo naozaj môže, a dôveruje v Božiu milosť, prečo by ho mal Ježiš odmietnuť? Či nám neprikázal milovať Boha podľa našej sily? Ak ste Bohu dali a zasvätili všetko, čoho sa potom bojíte?

Z LISTU ERMINII GARGANIOVEJ, 14. DECEMBER 1916
Človek smie zosmutnieť len v jednom jedinom prípade: keď urazí Boha. Ale aj tu musíme byť veľmi opatrní. Musí nám byť ľúto, že sme zlyhali, to je pravda, ale nech to je pokojná, tichá ľútosť, pričom naďalej dôverujeme v Božie milosrdenstvo.

Z LISTU PÁTROVI AGOSTINOVI, IO. JÚL 1915

Stále majme na pamäti, že keby nás Pán mal súdiť len podľa spravodlivosti, nikto z nás by asi nebol spasený. Preto dovoľme, aby sa spravodlivosť a pokoj pobozkali; ten bozk sa dostane aj nám, ak sa budeme vždy podľa vzoru nášho Nebeského Otca viac usilovať o milosrdenstvo než o spravodlivosť.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 20. APRÍL 1915

Ježiš vás miluje a už vám odpustil vaše hriechy, preto nemáte žiaden dôvod byť skľúčená. Vaša snaha presvedčiť sa o opaku je skutočným mrhaním času a navyše tým urážate srdce toho, ktorý nás tak nežne miluje.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 26. AUGUST 1916

Dokonca i hriechy, pred ktorými nás Boh vo svojej prozreteľnosti a vo svojej dobrote chráni, poslúžia na dobro tým, ktorí mu slúžia. Keby zbožný kráľ Dávid nikdy nezhrešil, nikdy by sa nestal tak hlboko pokorný. Ani Mária Magdaléna by tak vrúcne nemilovala Pána Ježiša, keby jej on neodpustil toľké hriechy a keby ich ona nespáchala. Uvedomte si, drahá dcéra, dielo tohto veľkého milosrdenstva: naše hriechy premieňa na dobré - z jedu našich hriechov vyrába protijed, ktorý je užitočný pre naše duše.

Z LISTU ANTONIETTE VONAOVEJ, 15. NOVEMBER 1917

Na človeku, ktorý bol splodený v hriechu a ktorý nesie na sebe nezmazateľný Adamov znak, môže Boh zavrhnúť všetko, nedokáže však odmietnuť jeho úprimnú túžbu milovať Ho. Preto ak nedokážete z rozličných dôvodov prijať toto uistenie o jeho Božom milosrdenstve a nechcete uveriť mojim slovám o najdrahšom Pánovi, nech vás presvedčí aspoň tento dôvod: skutočnosť, že Boha úprimne túžite milovať.

Z LISTU SESTRÁM Z VENTRELLY, 7. DECEMBER 1916

Boh neodmieta hriešnikov, naopak, daruje im svoju milosť a na ich zavrhnutí a úbohosti si stavia trón svojej slávy.

Z LISTU ERMINII GARGANIOVEJ, 28. AUGUST 1918

Keby ste vy mali súdiť ľudí a keby Boh mal súdiť ľudí tak, ako vy zvyčajne súdite, všetci by zahynuli, ba aj samotní anjeli by museli opustiť raj!

Z LISTU ERMINII GARGANIOVEJ, 17. JANUÁR 1920

Páter Pio

Skôr, než nás Boh opustí, musíme opustiť my jeho. Slovom, my musíme ako prví zavrieť pred ním dvere svojho srdca. A koľkokrát aj potom vystrie svoju ruku, aby nás zastavil pred bezhlavým pádom do priepasti! Koľkokrát sme sa ho vzdali a on nás opäť zovrel vo svojom milujúcom náručí!

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 28. JÚL 1914

Božská dobrota nielenže neodmieta kajúcnikov, ale dokonca vyhľadáva zatvrdlivé duše.

RADY A POVZBUDENIA PÁTRA PIA

V mysli ani v spovedi sa už viac nesmieme zaoberať hriechmi, z ktorých sme sa už raz vyznali. Ježiš nám ich na základe našej ľútosti odpustil vo sviatosti pokánia. Tu stál zoči-voči nám a našej biede, tak ako stojí veriteľ pred svojím nesolventným dlžníkom. S nesmiernou veľkodušnosťou roztrhal a zničil nás dlžobný úpis, ktorý sme podpísali svojimi hriechmi a ktorý by sme určite nedokázali splatiť, nebyť jeho božskej dobroty. Zaoberať sa tými hriechmi, túžiť ich znovu odkryť len preto, aby nám boli opäť odpustené, pochybovať o ich skutočnom veľkodušnom odpustení by mohlo mať za následok nedostatok dôvery v dobrotu, ktorú dokázal zničením dlžobného úpisu spečateného našimi hriechmi... Zaoberajte sa nimi, ak v tom vaša duša nachádza útechu, ale zaoberajte sa aj vašimi urážkami spravodlivosti, múdrosti a nekonečného Božieho milosrdenstva; zaoberajte sa nimi, ale len preto, aby ste ich skropili spásonosnými slzami ľútosti a lásky.

MEDZI TAJOMSTVAMI VEDY A SVETLOM VIERY

Nejaký čas ste Pána nemilovali? Nemáte ho teraz radi? Netúžite milovať ho večne? Nuž: Nebojte sa! Aj keby ste mali spáchať všetky hriechy sveta, Ježiš vám opakuje: Mnoho hriechov sa ti odpúšťa, pretože si veľa miloval!

RADY

On chce, aby sa naše trápenie stalo trónom jeho milosrdenstva a vaša nemohúcnosť sídlom jeho všemohúcnosti. Kde inde vložil Boh božskú silu, ktorou obdaroval Samsona, ak nie do jeho vlasov, do toho najslabšieho ohnivka?

Z LISTU SESTRÁM Z VENTRELLY, I. OTRÓBER 1917

Nech na mňa Boh čokoľvek dopustí, ja budem v neho vždy veriť a stále hlasnejšie k nemu volať: Aj keď ma zabiješ, neprestanem v teba dúfať.

Z LISTU PÁTROVI ÄGOSTINOVI, 25. AUGUST 1915

Pokojne pokračujte ďalej a bez strachu spočiňte v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, lebo tam ste uchránený pred búrkami a ani Božia spravodlivosť vás tam nedočiahne.

Z LISTU PÁTROVI ÄGOSTINOVI, 27. SEPTEMBER 1916

Veľmi dobre viem, že nik nedokáže milovať Boha tak, ako si to zasluhuje. Ak sa však niekto snaží robiť, čo môže, a dôveruje v Božie milosrdenstvo, prečo by ho Ježiš zavrhoval - človeka, ktorý ho takto hľadá? Či nám neprikázal milovať Boha z celej sily? Ak ste teda dali a zasvätili všetko, čo máte, Bohu, prečo sa potom bojíte? Nie je škoda času stále sa tým zaoberať? Nie je to diablova robota?

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 20. APRÍL 1915

S absolútnou dôverou sa vložte do rúk Božieho milosrdenstva.

Z LISTU ELENE BANDINIOVEJ, 14. AUGUST 1921Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap