Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Páter Pio

ŽIVOT KRESŤANA

Zapamätajte si: hriešnik, ktorý sa hanbí konať zlo, je bližšie k Bohu než spravodlivý, ktorý sa hanbí konať dobro.

RADY

Žite tak, aby ste mohli kedykoľvek opakovať spolu so svätým Pavlom: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Ešte raz vám hovorím, žite tak, aby svet bol donútený o vás povedať: „Tu je Kristus." Len si, pre všetko na svete, nemyslite, že zveličujem! Každý kresťan, ktorý skutočne napodobňuje a nasleduje toho Spravodlivého z Nazareta, sa môže a musí volať druhým Kristom a svojím životom môže a musí maľovať čo najvernejší Kristov obraz. Ach, keby tak všetci kresťania žili podľa svojho povolania, táto zem skutočného vyhnanstva by sa premenila na raj!

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 30. MAREC 1915
Boh nám neprikazuje milovať ho tak silno a takým spôsobom, ako si to zasluhuje, lebo pozná naše hranice. Preto nežiada od nás to, čo nedokážeme splniť. Skôr nám prikazuje milovať ho podľa našej sily, z celej duše, z celej mysle a z celého srdca.

Z LISTU NEZNÁMEMU, 3. JÚN I917

Svätosť znamená dostať sa nad seba; je to dokonalé ovládanie všetkých našich vášní. Svätosť - to je skutočné a stále pohŕdanie sebou samým a vecami tohto sveta až do tej miery, že dáme prednosť chudobe pred bohatstvom, pokore pred slávou, utrpeniu pred príjemnosťou. Byť svätý znamená z lásky k Bohu milovať svojho blížneho ako seba samého. V takomto ponímaní svätosť znamená milovať tých, ktorí nám ubližujú, ktorí nás nenávidia a prenasledujú, ba dokonca robiť im dobre. Byť svätý, to je toľko ako žiť v pokore, nezištne, byť obozretný, spravodlivý, trpezlivý, láskavý, cudný, jemný, pracovitý a plniť si svoje povinnosti len preto, aby mal z toho Boh radosť a aby on sám bol zaslúženou odmenou. Jedným slovom, Raffaelina, svätosť má v sebe moc pretvoriť človeka na Boha, ako to stojí napísané vo Svätom písme.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 30. DECEMBER 1915

Musíme sa vyvarovať toho, aby sme dali prednosť našim výhodám pred tým, čo osoží iným. Toto uprednostnenie svojho osobného prospechu pred prospechom iných totiž zákonite narúša nádherné puto lásky; puto, ktoré vždy musí spájať kresťanské duše, lebo láska, ako hovorí svätý Pavol, spája všetko v nádhernej harmónii.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 4. NOVEMBER 1914

Nikdy sa nesťažujte na urážky, nech by pochádzali z ktorejkoľvek strany. Nezabúdajte, že Ježiša zasypali hanbou a zlobou ľudia, ktorým on sám pomohol. Odpustite v duchu kresťanskej lásky každému a majte pritom pred očami príklad nášho božského Majstra, ktorý prosil svojho Nebeského Otca o odpustenie dokonca pre tých, ktorí ho pribíjali na kríž.

ARCHÍV PÁTRA PIA

Človek môže šíriť Božiu slávu a napomáhať spásu duší svojím životom pravého kresťana, neustále opakovanou prosbou, aby „prišlo jeho kráľovstvo", aby sa jeho meno „posvätilo", aby „sme neprišli do pokušenia" a aby nás „zbavil zlého". To robte a zároveň sa neustále ponúkajte Pánovi ako obeta na tento úmysel. (...) Ubezpečujem vás, že toto je najvyššia forma apoštolátu, ktorú môže v Božej Cirkvi vykonávať každý.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 4. NOVEMBER 1914

Keď človek vystúpi zo seba a skloní sa nad svojím nešťastným bratom, vysiela k Bohu tú najkrajšiu, najvznešenejšiu modlitbu utkanú z obety a lásky naplnenej skutkami.

MYŠLIENKY NA ÚĽAVU V UTRPENÍ

Jediný prejav lásky k blížnemu, jediný skutok kresťanskej lásky je v Božích očiach taký veľký, že by ho nedokázal splatiť ani nesmiernym darom celého tvorstva! Láska je iskierkou Boha v ľudskej duši, je to pravá podstata Boha zosobneného v Duchu Svätom. Bohu dlhujeme všetku našu lásku, ktorá - ak má byť primeraná - musí byť nekonečná. To je ale nemožné, lebo len Boh je nekonečný. Preto sa aspoň celí oddajme láske, skutkom kresťanskej lásky. Musíme konať tak, aby nám náš Pán mohol povedať: „Bol som hladný a dali ste mi jesť; trpel som a vy ste sa o mňa postarali a potešili ste ma." Ak chceme uskutočniť tento ideál nášho Pána, musíme zabúdať na seba. Keď máme potlačiť sebectvo, musíme sa skloniť nad trpiacim a doráňaným blížnym. Ich utrpenie a rany sa musia stať naším utrpením a našimi ranami, tak sa naučíme, ako sa pre lásku Božiu trpí spolu s našimi bratmi. Musíme vedieť, ako im vštepiť do sŕdc nádej a ako im vrátiť na pery úsmev, keď im zapaľujeme lúč svetla v duši. Takto budeme prednášať Bohu tie najnádhernejšie a najvznešenejšie modlitby, lebo vytryskli z obety. Toto bude tá pravá podstata lásky, nesebecký dar nášho celého ja - tela i duše.

Z PRÍHOVORU LEKÁROM KLSVARDAYOVI, SANGUINETTIMU A DE VICOVI, JANUÁR 1940

Ježiš si volá biednych a pastierov prostredníctvom anjelov, aby sa im cez nich zjavil. Mudrcov si povoláva pomocou ich vedy. A oni všetci, vnútorne poháňaní milosťou, ponáhľajú sa mu pokloniť. On nás všetkých volá svojimi vnuknutiami a prihovára sa nám svojou milosťou. Koľkokrát takto s láskou pozval už aj nás? A ako pohotovo sme odpovedali? Bože, červenám sa od hanby a som celý v rozpakoch, keď mám odpovedať na takúto otázku.

Z LISTU SVOJMU DUCHOVNÉMU DIEŤAŤU

Musíme sa usilovať dosiahnuť túto nádhernú čnosť jednoduchosti a mať ju v hojnosti. Ježiš povedal: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Ale prv, ako nás to učil slovami, sám to žil. Stal sa dieťaťom a dal nám príklad tej jednoduchosti, o ktorej nám mal neskôr aj hovoriť.

Z LISTU PÁTROVI ACOSTIN OVI, IO. JÚL 1915

Nechápem, ako sa môže niekto pýšiť darmi, ktoré v sebe objaví. Čím viac sa pokladáme za bohatých, tým skôr by sme sa mali pokoriť pred Pánom. Lebo Pánove dary pribúdajú a my nikdy nedokážeme splatiť tomuto darcovi do haliera všetky jeho dobrá.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 30. JANUÁR 1915

Ach, vždy, keď vás chce pokušiteľ naplniť pýchou, povedzte si: všetko, čo je vo mne dobré, mám požičané od Boha a bola by som blázon, aby som sa pýšila tým, čo mi nepatrí.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 30. JANUÁR 1915

Videli ste už niekedy zrelé obilné pole? Všimnite si, ako sú niektoré klasy navonok veľké a plné. Iné sa však skláňajú k zemi. Skúste odtrhnúť tie veľké, najmárnivejšie a zistíte, že sú prázdne. Ak však odtrhnete tie najnižšie sklonené, najpokornejšie, nájdete v nich plno zrna. Z tohto môžeme urobiť záver, že márnivosť je prázdna.

RADY A POVZBUDENIA PÁTRA PIA

V čase vnútorných zápasov si musíme vziať príklad z huslistu. Vždy, keď chudák zbadá nejaký nesúzvuk, ani neroztrhne strunu, ani neprestane cvičiť, ale zaostrí sluch, aby zistil, odkiaľ pochádza tá disonancia. Túto strunu potom podľa potreby trpezlivo naťahuje alebo uvoľňuje. Nuž aj vy takto robte. Nech vás takéto nepríjemnosti neoberú o trpezlivosť, ale nech vo vás nevzbudia ani túžbu roztrhnúť strunu, ak zbadáte nejaký nesúlad. Vy sa len trpezlivo pokorte pred Bohom. Podľa nebeského Hudobníka jemne doťahujte či uvoľňujte strunu svojho srdca, aby sa doladila.

Z LISTU MARU GARGANIOVEJ, 22. NOVEMBER 1916

Nedovoľte, aby sa vám v duši usadila čo len štipka smútku, pretože smútok bráni voľnému pôsobeniu Ducha Svätého.

Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 26. NOVEMBER 1914

Smútok... je pomalé odumieranie duše a neslúži ničomu.

CHVÍĽA s TRPIACIM JEŽIŠOM

Neodkladajme na zajtra, čo môžeme urobiť dnes. Hroby sú plné dobrých predsavzatí, ktoré sa nikdy nesplnili... a okrem toho, kto nám zaručí, že sa dožijeme zajtrajšieho dňa? Počúvajme hlas svojho svedomia, hlas kráľovského proroka: „Dnes, keď počujete Pánov hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia." Vykročme teda a vážme si prítomný okamih, ktorý jediný nám patrí. Nemárnime čas z hodiny na hodinu, pretože tá druhá ešte nie je naša.

ČAS ZRODU

Povedzme si s plným vedomím pravdivosti vlastných slov: „Duša moja, ešte dnes začni konať dobré skutky, ktoré si doteraz neurobila." S pomocou Božou sa pustime do práce.

ČAS ZRODUWebmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap