Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Podstata úcty:
Andrzej Witko - Úcta k Božiemu milosrdenstvu

V októbri 1936 sa Ježiš prihovoril Faustíne slovami : " Ten, kto dôveruje môjmu milosrdenstvu, nezahynie. " Táto veľká prosba o dôveru bola v diele svätice vyjadrená v kontexte úcty k Božiemu milosrdenstvu až 34 krát. Dôvera ako odpoveď človeka na Božie milosrdenstvo otvára ľudské srdcia na prijatie darov tohto milosrdenstva a spôsobuje jeho učinkovanie v človeku. Podľa zjavenia z februára 1938 milosť sa z prameňa milosrdenstva čerpá jediným nástrojom, a tým je dôvera. Čím človek väčšmi dúfa, tým viac môže dostať.
Dôvera v kontexte celého súhrnu zjavení tvorí podstatu úcty k Božiemu milosrdenstvu. Bez dôvery nemožno nijako využiť jej plody. Ježiš až 9 krát ukázal v zjaveniach dôveru ako podmienku na získanie všetkých darov spätých s úctou k Božiemu milosrdenstvu.
Úcta k Božiemu milosrdenstvu je podľa definície zvelebovaním Božieho milosrdenstva. Početné zjavenia vysvetľujú, že uctievať Božie milosrdenstvo nie je nič iné, ako mu dôverovať. Preto aj keby chýbali iné prvky, už sama dôvera tvorí úctu.
Zjavenie z 13. februára 1938 spája dôveru s pokorou potrebnou na získanie milostí od Boha, ktorý pyšným odopiera, a pokorným udeľuje milosť. Napokon v zjavení z júna 1938 sa dôvera spája so želaním prijať milosť a pokánie. Ježiš si želal aj to, aby táto dôvera bola neochvejná a vytrvalá.
Keď je teda dôvera podstatou úcty k Božiemu milosrdenstvu, z toho vyplýva, že nijaký vonkajší úkon tejto úcty neprinesie milosti, ktoré sľúbil ježiš, ak nebude výrazom vnútornej dôvery a nebude s ňou vykonávaný. Preto napr. uctievanie obrazu Božieho milosrdenstva, aj keby bolo akokoľvek veľkolepé, vôbec nezabezpečí milosti, ktoré Ježiš prisľúbil pri uctievaní tohto obrazu, ak nebude vonkajším prejavom dôvery. Analogicky je to s korunkou k Božiemu milosrdenstvu : keď niekto odrieka korunku, ale nepripája k tomu dôveru, nezíska milosti, ktoré prisľúbil Ježiš.
Kedže dôvera je už aj bez iných úkonov úctou k Božiemu milosrdenstvu, jej účinnosť závisí práve od dôvery, tvorí preto oveľa dôležitejšiu časť úcty ako iné úkony. Je " dušou celej úcty ". Takáto dôležitá úloha pripisovaná dôvere tvorí naliehavé Ježišovo povzbudenie adresované všetkým, ktorí majú účasť na úcte k Božiemu milosrdenstvu. Pretože je dôvera tak tesne spätá s vierou, neochvejnou nádejou, pokorou a ľútosťou, práve tí, ktorí konajú úctu, sa musia usilovať o prehĺbenie týchto čností vo vlastnom vnútornom živote.

Konanie skutkov milosrdenstva

Ježiš vo svojich zjaveniach štyri razy zdôrazňoval kategorickú úlohu konať skutky milosrdenstva. Určil tri spôsoby preukazovania milosrdenstva blížnym :skutkom, slovom a modlitbou. V zjavení z 1.októbra 1937 Spasiteľ dodal, že človek, ktorý za života nekonal nijakým spôsobom skutky milosrdenstva, nedosiahne Božie milosrdenstvo v súdny deň. Teda po dôvere je konanie skutkou milosrdenstva voči blížnym druhým základom úcty. Nepatrí však k jej podstate, nie je v nej najdôležitejšie, ani absolútne nevyhnutné.
Slávenie sviatku Božieho milosrdenstva, s ktorým sa spája milosť úplného odpustenia viny a trestu po spovedi a svätom prijímaní, je podľa zjavení jednoduchý úkon úcty k Božiemu milosrdenstvu.
Iným príkladom konania jednoduchej úcty k Božiemu milosrdenstvu je aspoň jednorázové odriekanie korunky k Božiemu milosrdenstvu. Ježiš zaň prisľúbil umierajúcim dobrú smrť.

Vo svetle uvedených argumentov treba konštatovať, že skutky milosrdenstva sú v úcte k Božiemu milosrdenstvu podmienečne potrebné. Kto môže, má teda konať skutky milosrdenstva. Kto má tú možnosť, ale zanedbával by skutky milosrdenstva, neobsiahne milosti späté s konkrétnymi formami úcty.Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap