Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, ked bolo moje srdce prerazené kopijou Slubujem duši, ktorá bude uctievat tento obraz, že nezahynie.Slubujem jej už tu na zemi vítazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášt v hodine smrti.
 
 HOME | Sestra Faustína | Pridať k obľúbeným | Sitemap

Ján Mária Vianney - neúnavný kazateľ a katechéta.Nech sa pastierom duší, podľa príkladu svätého arského farára, stane vecou srdca venovať sa s patričnou schopnosťou a obetavosťou tejto takej veľmi dôležitej službe, lebo pomocou nej napokon Božie milosrdenstvo triumfuje nad ľudskou zlobou a hriešnik sa zmieruje s Bohom

Ján Mária Vianney - kázne:

NÁUKA O SMRTEĽNOM HRIECHU Beda nám, lebo sme zhrešili.
(Žalospev 5, 16). Prorok Jeremiáš, presvedčený o tom, že hriech ľudu zaťažuje i jeho samého, volá horkým nárekom: .... čítaj ďalej...

NÁUKA O PÝCHE Bože, ďakujem Ti, že nie som ako iní ľudia: vydierači, nesprvodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. (Lk 18, 11). Takto obyčajne hovoria ľudia .... čítaj ďalej...

O POKUŠENIACH Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal(Mt 4, 1). To, že si Ježiš Kristus vybral púšť ako miesto modlitby, nesmie nás udivovať – predsa pobyt na púšti .... čítaj ďalej...

O ŽIARLIVOSTI Prečo si myslíte zlé vo svojich srdciach?(Mt 9, 4). Zlostní ľudia na všetko nájdu špinu a škvrnu; nikto sa neuchráni pred ich výčitkami, hoci by viedol najsvätejší život. Žiarlivci jed svojich jazykov rozlievajú všade; dokonca najdokonalejšie skutky a čnosti blížnych podrobia kritike a bezohľadnému .... čítaj ďalej...

O NEČISTOTE Zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.(Mt 22, 13). Ak nás každý smrteľný hriech môže uvrhnúť do pekla, tak čo potom hovoriť o hanebnom hriechu nečistoty? Či už samotný názov tohto hriechu nedesí každého človeka, a tým viac kresťana? Ách, keby som vám mohol .... čítaj ďalej...

O CHLADNOSTI Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.(Apk 3, 16). Kto sa nevydesí, nábožní poslucháči, keď počuje z úst samého Boha taký prísny rozsudok proti biskupovi, ktorý ako sa zdalo, svedomito vykonával všetky svoje povinnosti ako verný sluha Cirkvi? Jeho život bol bezúhonný: svoj majetok užíval správnym spôsobom, .... čítaj ďalej...

NÁUKA O OHOVÁRANÍ V tej chvíli sa mu rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.(Mk 7, 35). Veľmi by sa žiadalo, aby o každom z nás bolo možné povedať to, čo hovorí Evanjelium o hluchonemom, ktorého Kristus uzdravil – že hovoril dobre.Nemohli by nám však správne vyčítať, že hovoríme z l e – zvlášť, keď sa zaoberáme našim blížny .... čítaj ďalej...

O ĽAHKOMYSEĽNOM POSUDZOVANÍ BLÍŽNEHO Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci,alebo aj ako tento mýtnik.(Lk 18, 11). Tak hovorí človek pyšný, zaľúbený do seba, človek, ktorý pohŕda blížnym, ktorý prekrúca a odsudzuje dokonca jeho najlepšie skutky. Žiadne slovo a žiadna práca iných ľudí nenájde u neho uznania. Najmenšia zámienka mu stačí, .... čítaj ďalej...

O MODLITBE HRIEŠNIKA,KTORÝ NECHCE ZANECHAŤ HRIECH Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy.Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa Mu a vravel: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. (Lk 18, 11). Keď čítame tieto slová, predstavujem si slávnosť, počas ktorej zástupy ľudí idú do kostola a prichádzajú k Ježišovi Kristovi, ktorý dnes zostupuje už nie z hory, .... čítaj ďalej...

O NEHODNOM SVÄTOM PRIJÍMANÍ Duša, ktorá hreší, zomrie. (Ez 17, 4). Ak každý hriech pozbavuje dušu života, oddeľujú ju navždy od Boha a vrhajú do strašného nešťastia, čo potom hovoriť o následkoch svätokrádeže? Možno si správne predstaviť žalostný stav človeka, ktorý sa dopustil hriechu svätokrádeže? .... čítaj ďalej...

O ODKLADANÍ POKÁNIA Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. (Jn 8, 21). Naozaj, bratia, aká je to veľká úbohosť a aké pokorenie, že sme boli počatí v dedičnom hriechu, že prichádzame na svet ako deti prekliatia! Avšak oveľa väčšia hanba je žiť v hriechu, a už vrcholom nešťastia je v ňom zomrieť. .... čítaj ďalej...

O POKÁNÍ Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy. (Sk 3, 19). Sv. Peter Apoštol vyčíta Židom ich nevďačnosť voči Ježišovi Kristovi a Jeho zavraždenie. Tí, ktorí pri tom boli, začínajú vtedy plakať a hovoria: „Čo máme robiť, aby sme získali odpustenie?“ .... čítaj ďalej...

O VEĽKONOČNEJ SPOVEDI Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. (Jn 6,4 ). Keby sme sa narodili za čias prvých kresťanov, tak by sme videli, s akou svätou radosťou očakávali Veľký pôst! Svätý deň spásy a milosti, čo sa s tebou stalo? Kde sa podela tá svätá radosť, ktorú vtedy prežívali vyvolené Božie deti? .... čítaj ďalej...

O VLASTNOSTIACH ČIŽE PODMIENKACH SPOVEDE Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. (Lk 15, 18). Naša ľútosť nad hriechmi sa musí podobať ľútosti márnotratného syna, ktorý vstúpil do seba, uznal svoju veľkú úbohosť, a tiež straty, ktoré utrpel, keď opustil tak dobrého otca. „Pôjdem – zvolal – vrátim sa k otcovi, padnem mu k nohám, .... čítaj ďalej...

Ďaľšia strana


Webmaster | O mne | Suvisiace linky | Sitemap